Splošni pogoji najema e-koles

1. člen

1.1. Ti splošni pogoji (v nadaljevanju: pogoji) opredeljujejo pogoje izposoje in uporabe koles ter obveznosti najemodajalca in najemnika.

1.2. Ti pogoji zavezujejo najemodajalca in najemnika kot pogodbena določila, skladno s 120. členom Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/2007). V primeru razhajanj med pogodbenimi določili posebne najemne pogodbe in vsebino teh splošnih pogojev se za pogodbeno razmerje uporabljajo določila posebne najemne pogodbe.

2. člen

SPLOŠNI POGOJI

2.1. V teh pogojih poslovanja imajo posamezni izrazi naslednji pomen:

 • kolesa so E-kolesa, ki so last najemodajalca;
 • najemna izpostava je mesto, kjer se sklene pogodbeno razmerje za najem kolesa in kolesarske opreme (v nadaljevanju kolesa) in točka, kjer se kolo izposodi in vrne;
 • najemodajalec je podjetje Radgonske gorice d.o.o., Jurkovičeva ulica 5, 9250 Gornja Radgona;
 • najemnik je naročnik oziroma oseba, ki najame kolo;
 • spletna stran je dostopna na spletnem naslovu winebiking.com.


3. člen

3.1. Pogoji so objavljeni na spletni strani winebiking.com in so sestavni del najemnega razmerja med najemodajalcem in vsakokratnim najemnikom. Najemodajalec si pridržuje pravico do sprememb ali dopolnitev pogojev. V kolikor ni drugače določeno, začnejo spremenjeni pogoji veljati z dnem objave na spletnih straneh in veljajo za najemne pogodbe, sklenjene po njihovi objavi.


4. člen

4.1. Izposojo koles pri podjetju Radgonske gorice d.o.o. (v nadaljnjem besedilu “najemodajalec”), urejajo predmetni splošni pogoji najema, sklenjena Pogodba o najemu kolesa (v nadaljevanju Pogodba) pri Radgonske gorice d.o.o., uradni cenik Radgonske gorice d.o.o., objavljen na spletni strani winebiking.com in pravilno izpolnjen ter podpisan Prevzemni zapisnik, ki je del Pogodbe o najemu kolesa.

5. člen

5.1. Potencialni najemnik izkaže povpraševanje za najem koles z izvedbo rezervacije kolesa, pri čemer mora za potrditev rezervacije plačati celoten pogodbeni znesek najema koles.

5.2. Najemnik je upravičen odpovedati že opravljeno rezervacijo kolesa. V primeru, ko odpove rezervacijo najkasneje tri dni pred predvidenim datumom najema, mu najemodajalec vrne vplačan znesek v celoti. V primeru, ko pride do odpovedi rezervacije manj kot tri dni pred predvidenim datumom najema, najemnik ni upravičen do vračila vplačanih sredstev.

5.3. Pogodbeno razmerje je sklenjeno, ko najemodajalec in najemnik izpolnita in podpišeta Pogodbo in Prevzemni zapisnik.

5.4. Pogodbo in Prevzemni zapisnik stranki izpolnita in podpišeta na najemni izpostavi. Pred podpisom pogodbe mora najemnik najemodajalcu zagotoviti vse potrebne podatke in jamči za njihovo pravilnost. V primeru nepopolno izpolnjene Pogodbe ali Prevzemnega zapisnika, lahko najemodajalec najemnika pozove k dopolnitvam. V primeru, da najemnik ne posreduje dopolnitev pravočasno ali je dopolnitev neprimerna, lahko najemodajalec v skladu s temi pogoji enostransko prekine pogodbeno razmerje.

6. člen

6.1. Najemnik mora najemodajalcu predložiti veljaven lastni osebni dokument za potrebe preverjanja pravilnosti s strani najemnika posredovanih osebnih podatkov za potrebe sklenitve in izvrševanja pogodbe.

6.2. Najemnik se zavezuje, da bo ob sklenitvi Pogodbe podal resnične osebne podatke.

6.4. Izposoja koles je plačljiva. Cenik izposoje in ostalih povezanih stroškov je objavljen na spletni strani winebiking.com.

6.5. Kolo lahko uporabljajo le polnoletne osebe. Mladoletne osebe lahko uporabljajo kolo le v spremstvu polnoletne osebe, ki nase prevzame odgovornost za škodo, ki jo povzroči mladoletnik tretji osebi ali ki doleti samega mladoletnika.

6.6. Predstavnik najemodajalca lahko zavrne izročitev kolesa osebi, za katero meni, da ni sposobna voziti kolesa, kot to predpisujejo veljavni prometni predpisi oziroma zaradi kateregakoli drugega utemeljenega razloga.

6.7. Najemodajalec ima pravico odkloniti sklenitev najemne pogodbe z osebo, ki je predhodno že večkrat kršila pogoje sklenjene pogodbe ali iz drugih utemeljenih razlogov.

 

7. člen

Način uporabe storitev najema

7.1. Stranka obišče najemno izpostavo najemodajalca v delovnem času. Stranka predloži veljavni osebni dokument, se dogovori s predstavnikom najemodajalca o vseh lastnostih najema, sklene Pogodbo o najemu kolesa in pravilno izpolni ter podpiše Prevzemni zapisnik. V primeru, da si skupina strank želi izposoditi več koles, lahko navedene listine zanje podpiše le en najemnik te skupine ljudi, vendar mora obenem najemodajalcu podati vse potrebne identifikacijske podatke o vseh uporabnikih koles po sklenjeni najemni pogodbi. V takem primeru najemnik v celoti odgovarja za izpolnitev obveznosti po sklenjeni najemni pogodbi za vsa najeta kolesa in za ravnanje vseh uporabnikov najetih koles.

7.2. Ob predaji kolesa v najem, najemnik in predstavnik najemodajalca skupaj pregledata kolo. Ob prevzemu kolesa najemnik s podpisom Prevzemnega zapisnika potrdi brezhibnost kolesa oz. se seznani z dopustno napako manjšega obsega, če je ta posledica redne obrabe kolesa in ne pomeni nevarnosti za upravljanje s kolesom. Najemnik je dolžan najemodajalcu sporočiti vsakršno morebitno napako na kolesu in kolesarski opremi, ki jo opazi, preden zapusti najemno izpostavo.

7.3. Najemnik, ki prevzame kolo v dobrem stanju in tehnično brezhibno, mora le to na dogovorjenem mestu vrniti v enakem stanju (upoštevajoč dopustno obrabo, kot je pričakovana umazanija na kolesu).

7.4. Najemnik se zavezuje vrniti izposojeno kolo pravočasno in najkasneje do dogovorjenega časa, kot je zapisano v Pogodbi o najemu.

7.5. V primeru zamude pri vrnitvi najetega kolesa, se obračunava pogodbena kazen v višini dnevne cene najema.

7.6. V kolikor v času trajanja najema pride do poškodbe najetega kolesa, za katero najemnik ne odgovarja, in ta onemogoča uporabo najetega kolesa, lahko najemnik najemodajalcu predlaga zamenjavo z drugim, brezhibno delujočim kolesom, do izteka časa najema. Pri tem mora nemudoma obvestiti najemodajalca o razlogih za škodo na kolesu. Taka zamenjava kolesa ali opreme se izvede glede na dano razpoložljivost koles in opreme pri najemodajalcu, ne glede na to, ali ima nadomestno kolo oz. oprema različne lastnosti od zamenjane. V kolikor najemodajalec nima na razpolago nobenega nadomestnega kolesa (opreme) ni dolžan vračati denarja najemniku, če je od začetka najema minilo že vsaj dve uri ali več. Najemodajalec je dolžan zagotoviti izvedbo servisa (popravila) ali menjave kolesa le v primeru, če se ob poškodbi kolesa najemojemalec oziroma uporabnik poškodovanega kolesa nahaja največ 20 km stran od kraja prevzema, v nasprotnem primeru pa najemodajalec izvedbe menjave oziroma popravila ni dolžan zagotoviti, najemnik pa je kljub poškodbi kolesa dolžan plačati celotno ceno najema.

7.7. Ob vrnitvi kolesa ali/in opreme najemnik in najemodajalec sestavita in podpišeta Prevzemni zapisnik, ter v njem ugotovita morebitne poškodbe na najetih in vrnjenih stvareh.

 

8. člen

Pogoji uporabe

8.1. Kolo sme najemnik uporabljati na lastno odgovornost, samo kot običajno prevozno sredstvo v običajnem cestnem prometu in na urejenih lokalnih cestah, na način, ki je običajen za povprečne športne rekreativce. Najemnik mora s kolesom in kolesarsko opremo ravnati previdno in kot dober gospodar.

8.2. Uporaba kolesa predvideva ustrezno fizično pripravljenost najemnika. S sklenitvijo pogodbe o najemu in drugih listin najemnik prevzame vso odgovornost, da je ustrezno fizično in umsko sposoben uporabljati in upravljati s kolesom, s čimer prevzema tudi vso odgovornost za škodo, ki bi izvirala iz njegove tovrstne pomanjkljive sposobnosti. V primeru, ko najemnik sklene najemno pogodbo za več koles, ki jih bodo uporabljale poleg najemnike druge opredeljene osebe, najemnik odgovarja za ustrezno usposobljenost vseh uporabnikov koles za njihovo uporabo.

8.3. Najemnik mora upoštevati navodila za uporabo in veljavne cestno-prometne predpise. Najemodajalec, pri katerem si najemnik izposodi kolo, ne odgovarja za posledice (npr. škodo ali denarne kazni) nepravilne uporabe kolesa in kolesarske opreme ter nespoštovanja veljavnih cestno-prometnih predpisov s strani najemnika.

8.4. Najemnik je dolžan:

 • koristiti storitev s potrebno previdnostjo, skrbnostjo in preudarnostjo ter ob upoštevanju teh pogojev uporabe;
 • nadzorovati kolo;
 • ravnati s kolesom tako, da so poškodbe, uničenje ali izginotje izključeni.

8.5. Primerna uporaba izključuje

 • kakršnokoli uporabo kolesa na način, ki v nevarnost spravlja njega samega ali tretjo osebo;
 • kakršnokoli demontažo ali poskus demontaže celotnega kolesa ali dela kolesa;
 • uporabo kolesa in opreme na športnih prireditvah;
 • uporabo koles v komercialne namene in oddaja kolesa v podnajem;
 • uporabo koles za prevoz nevarnih snovi, ilegalnega blaga, oseb ali lastnine proti plačilu;
 • vožnjo pod vplivom alkohola, pomirjeval, uspavalnih sredstev ali katerihkoli drugih snovi, ki lahko vplivajo na voznikovo sposobnost upravljanja;
 • vsakršno drugo morebitno podobno zlorabo.

8.6. Najemnik je dolžan zagotoviti, da kolo uporablja le sam oziroma ga smejo ob tem uporabljati le osebe, ki so navedene kot uporabniki v prevzemnem zapisniku. V kolikor najemnik dopusti uporabo kolesa tretjim osebam, se to šteje za hujšo kršitev pogodbe in daje najemodajalcu pravico do predčasnega odstopa od pogodbe in do zahtevkov za povračilo morebitne škode, ki bi mu zaradi tega nastala.

8.7. Najemnik ob prevzemu kolesa prejme tudi ključavnico za zaklepanje kolesa. Najemnik je dolžan zavarovati kolo pred morebitno krajo na način, da kolo vedno zaklene, ko ga pusti brez nadzora, ter da sprejme druge potrebne in razumne ukrepe, da kolo zaščiti pred krajo in morebitnim poškodovanjem s strani tretjih oseb. V primeru odtujitve ali poškodovanja kolesa je najemnik dolžan o tem nemudoma obvestiti najemodajalca in na ustrezen način zavarovati potrebne dokaze ter zagotoviti izjavo in dokaze za pregon morebitnega storilca in uveljavljanje odškodnine pri zavarovalnici.

9. člen

Odgovornost za škodo najemnika

9.1. V času najema najemnik odgovarja za vsak dogodek ali za vso škodo, ki je nastala njemu, tretjim osebam ali stvarem tretjih oseb zaradi uporabe najemodajalčevega kolesa.

9.2. V primeru katerekoli škode na kolesu, ki je posledica nepravilne uporabe kolesa ali opreme ali razloga, za katerega najemnik odgovarja v skladu s splošnimi pravili o odgovornosti, mora najemnik plačati najemodajalcu znesek odškodnine v višini nastale škode.

9.3. V primeru, ko najemnik ukrade ali ne vrne kolesa in kolesarske opreme, ali ko ga vrne nepopravljivo poškodovanega, mora plačati najemodajalcu odškodnino v višini vrednosti novega kolesa in kolesarske opreme.

9.4. Če najeto kolo ni vrnjeno v dogovorjenem času, oziroma najemnik ne obvesti najemodajalca o nepredvideni zamudi, se smatra, da si ga je najemnik protipravno prisvojil. Najemodajalec je upravičen o tem obvestiti policijo in ostale pristojne organe.

9.5. V primeru, ko tretja oseba ukrade najemniku kolo ali kolesarsko opremo, ali ko se kolo in oprema poškoduje v prometni nesreči, ki jo obravnava policija, mora najemnik najemodajalcu predložiti kopijo prijave policiji in poročilo o kraji.

9.6. Kolo ostane v polnem obsegu v najemnikovi izključni odgovornosti, dokler najemodajalec storitve ne prejme kopije prijave kaznivega dejanja.

10. člen

Odstop od pogodbe

10.1 V primeru najemnikove kršitve katerega od določil teh splošnih pogojev najema, sklenjene Pogodbe o najemu kolesa pri Radgonske gorice d.o.o. in Prevzemnega zapisnika, ki je sestavni del pogodbe, ima najemodajalec pravico do odstopa od pogodbe s takojšnjim učinkom in odvzema najetega kolesa ali opreme najemniku. Najemnik se s sklenitvijo pogodbe o najemu izrecno strinja z ne uveljavitvijo ugovora zoper odločitev najemodajalca iz prejšnjega stavka.

10.2 Najemnik lahko ob vsakem času odstopi od pogodbe in vrne kolo (opremo) najemodajalcu, če ima kolo oz. oprema stvarno napako, ki ne omogoča nemotene in varne rabe, in najemodajalec nima nadomestnega kolesa ali opreme. V tem primeru najemodajalec vrne najemnino in morebitna druga doplačila. V primeru, ko je najemnik najeto kolo lahko uporabljal vsaj dve uri, najemodajalec najemniku ni dolžan povrniti prejete najemnine.  

10.3. V kolikor najemodajalec kadarkoli med trajanjem najema ugotovi, da koriščenje kolesa poteka v nasprotju s temi pogoji, lahko najemodajalec enostransko prekine najemno razmerje, najemnik pa je v tem primeru dolžan takoj vrniti kolo. V primeru predčasne prekinitve najema zaradi kršitev s strani najemnika ali uporabnikov koles, za katere najemnik odgovarja, najemnik ni upravičen do vračila kakršnegakoli  dela plačane najemnine.

11. člen

Pristojnost za spore

11.1. Za te pogoje velja pravo Republike Slovenije. Za vse spore glede njihove izvedbe in njihovih posledic velja sodna praksa pristojnih sodišč Slovenije, na katere pogodbenika prenašata izrecno pristojnost, tudi v primeru arbitražnega postopka, pritegnitve tretje osebe kot poroka ali sosporništva.

11.2. Morebitne spore glede izvedbe in posledic pogojev bosta najemodajalec in najemnik skušala reševati sporazumno. Če spora na ta način ne bo možno rešiti, si bosta najemodajalec in najemnik prizadevala rešiti morebitni spor z mediacijo in drugimi alternativnimi načini reševanja morebitnega spora. V kolikor to ne bo mogoče, je za reševanje sporov dogovorita za pristojnost stvarno pristojnega sodišča po sedežu najemodajalca.

12. člen

Razlaga teh splošnih pogojev

12.1. Če se izkaže, da je katerakoli določba iz teh splošnih pogojev neveljavna ali neizvršljiva v celoti ali delno, bo le-ta obravnavana kot nična ali neizvršljiva, preostale določbe pa ostanejo veljavne in izvršljive.


Gornja Radgona, 7. 6. 2021